Terms & Conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az Edlington Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 2/A. 3. em. 29., adószám: 25919730-2-43, képviseli: Paróczay Balázs ügyvezető), mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) bármely természetes vagy jogi személy, vagy egyéb hasonló jogalany, mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) által megrendelt szolgáltatásra (a továbbiakban Szolgáltatás) vonatkozó, a Szolgáltató által alkalmazott általános szerződési feltételeket tartalmazza. A Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-ben leírtakat.

II. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

III. A felek közötti jogviszony

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Megrendelő a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt a www.thebalazs.com weboldalon.

A www.thebalazs.com weboldalon lévő bármely termék megrendelését megelőzően Megrendelő el kell, hogy fogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF-et nem fogadja el, úgy a szolgáltatást megrendelni nem tudja.

A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és az eseményeken szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy a Szolgáltató, és az esetlegesen vele szerződött oktatók és előadók birtokolják a fent említett jogokat és információkat. Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Rendelkezésre állás: Az oldalon megvásárolt szolgáltatások, termékek és információk a vételár megfizetése ellenében, előre meghatározott és termékenként változó időtartamra, a Megrendelő rendelkezésére állnak, azokat a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Adatkezelési szabályok: A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, jelen ÁSZF-ben és a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

IV. Díjfizetés

A jelen ÁSZF alapján a megrendelt szolgáltatást kizárólag előre, elektronikus úton, bankkártyával vagy átutalással lehet teljesíteni. Megrendelő csak akkor jogosult a szolgáltatást igénybe venni, ha a szolgáltatás egyedi díját a jelen szerződésben szabályozott módon megfizette.

A Szolgáltató részére kifizetett összeg csak és kizárólag abban az esetben jár vissza a Megrendelő részére, ha a szolgáltatást a Szolgáltató a saját érdekkörében felmerülő ok miatt teljesíteni nem tudja, vagy azt lemondja.

V. Szolgáltatási jogviszony

A Szolgáltató és Megrendelő között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet).

Amennyiben az Megrendelő a rendezvény/képzés díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (15 napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és a Megrendelő nem jogosult részt venni a rendezvényen/képzésen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indokolás nélkül visszautasítani.

VI. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Minden rendezvényre vonatkozó feltétel, szabály és megegyezés az online videó előadások és képzésekre is vonatkozik.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

A Szolgáltató jogosult a meghirdetett rendezvények témájának, időpontjának, helyszínének, valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A rendezvények/képzések esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a szolgáltató nem kötelezhető.

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a rendezvények áraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. A weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

Szolgáltató előadása körében valós kereséseket mutat be, melyek létező természetes személyek adatait tartalmazza. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen ÁSZF alapján a Megrendelő ezeket az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti, azokat nem használhatja, hasznosíthatja vagy tárolhatja. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen pont szerinti eljárása a GDPR követelményeinek megfelel.

VII. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett rendezvényen, képzésen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére, valamint a webáruházban található online termékek megvásárlására. A Megrendelő jogosult a rendezvényen, képzéseken megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

A Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

VIII. Joglemondás

A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával lemond azon jogáról, hogy szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárból adódóan Szolgáltatót felelősség terheli.

IX. Szerzői jogok

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvényeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk a Szolgáltató tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

A rendezvények, képzések és a hozzájuk tartozó weboldalak teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való közlése csak a Szolgáltató és a videókon szereplő oktató engedélyével lehetséges.

A Megrendelő továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a rendezvényeken a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Megrendelő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Megrendelő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

X. Az elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (m) bekezdése értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja elállás szerinti jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről.

XI. Tájékoztató az online békéltetésről

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu ; onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

XII. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

XIII. Alvállalkozó igénybevétele

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítése során alvállalkozó közreműködését igénybe venni. Alvállalkozóként a Szolgáltató más oktatót vonhat be a teljesítésbe. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a személyes adatait és minden más átadott adatát a szolgáltatás teljesítése érdekben és időtartamára átadja.

XIV. Záró rendelkezések

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Megrendelő javára eltérjen.

Jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. A két nyelvi változat közötti eltérés, vagy értelmezési kérdések esetén a magyar változat az irányadó.

Jelen Általános Szerződés Feltételek 2020. április 13. napjától hatályosak.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Introductory provisions

Present general terms and conditions (hereinafter referred to as: GTC) contains the general terms and conditions applied by Edlington Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (seat: 1126 Budapest, Böszörményi út 2/A. 3. em. 29., tax number: 25919730-2-43, represented by: Balázs Paróczay managing director) as service provider (hereinafter referred to as: Service Provider) for the service (hereinafter referred to as: Service) ordered by any natural,  legal or any other entity as customer (hereinafter referred to as: Customer). By placing an order, the Customer expressly accepts the provisions of these GTC.

II. Basic provisions

In matters not regulated in these GTC, as well as in the interpretation of these GTC, Hungarian law shall govern, in particular the Act V of 2013 on the Civil Code (Ptk.), and the Act CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services. The mandatory provisions of the relevant legislation shall apply to the parties without any specific stipulation.

III. Legal relationship of the parties

The contract is considered concluded between the parties when a Customer subscribes to, applies for or orders any of the Service Provider’s services on the website www.thebalazs.com and the Service provider confirms it as stipulated in Section V. Before ordering any product on http://www.thebalazs.com, Customer must accept the General Terms and Conditions. If the Customer does not accept the GTC, he or she cannot order the service.

The content of the website and the services, products and verbal information said during the events that can be purchased through the website are protected by copyright. We declare that the Service Provider and the instructors and lecturers who may have contracted with the company owns the above-mentioned rights and information. It is prohibited to sell, change or republish information, articles and recordings originated from the Service Provider in any form. We reserve all further rights in the published materials and, if necessary, even enforce the rights in court.

Availability: The services, products and information purchased on the website are available to the Customer for a pre-determined period of time and varying from product to product, subject to the payment of the purchase price, and may only be used by the Customer for his or her own purposes. Reproduction, reproduction and distribution in any form without written permission is strictly prohibited.

Data management rules: The use of the website and the provisions of data required for the use of the products and services offered on the website is on a voluntary basis and the Service Provider may use the data only to the extent necessary for the proper provision of the service under the conditions specified in these GTC and the Data Management Information.

IV. Payment

Pursuant to these GTC, the fee for the ordered service shall be paid in advance, electronically, by credit card or by bank transfer. The Customer is only entitled to use the service if he or she has paid the fee for the service in the manner regulated in this contract.

The amount paid to the Service Provider will be refunded to the Customer only if the Service Provider is unable to perform the service due to a reason arising in its own area of interest or cancels it.

V. Service relationship

The legal relationship between the Service Provider and the Customer is established with the written confirmation of the order by the Service Provider (e-mail message).

If the Customer does not pay the event / training fee by the deadline (within 15 days) described in the confirmation received at the time of the order, the contract will be automatically terminated and the Customer will not be entitled to participate in the event / training. The Service Provider will automatically cancel the order.

The Parties may terminate this relationship at any time by mutual agreement.

The Service Provider is entitled to reject the application of certain natural or legal persons without giving reasons due to a conflict of competition interests.

VI. Rights and obligations of the Service Provider

All event terms, conditions and agreements also apply to online video presentations and trainings.

The Service Provider undertakes to provide the service advertised by itself to the applicants at the highest professional level.

The Service Provider is entitled to unilaterally change the topic, date, venue of the announced events, as well as the identity of the performers – including the possibility of deleting individually announced events. The Service Provider is obliged to notify the Customer of the possible cancellation of the events / trainings or the change of the date or location at least three working days before the date of the event affected by the change.

The Service Provider also reserves the right that if an invited a guest speaker does not appear on the day of the event for any reason, the Service Provider will seek a solution to hold the announced performances another way. If the performances are held by changing the identity of the speaker or by some other individual solution, the service provider cannot be obliged to refund the fee of the service.

The Service Provider is entitled to unilaterally amend these General Terms and Conditions, in all cases when there is a change in its economic or service conditions, or the textual environment (spelling, typing, contradiction, etc.) requires it. It is obliged to notify all those currently affected of any changes to the contract.

The GTC and any amendments thereto shall enter into force on the date indicated at the time of publication.

The Service Provider is entitled to hold periodic promotions that provide a discount on the prices of the events to a certain extent determined by the Service Provider. You are obliged to provide information on the terms and conditions of these promotions and the duration of the promotion on your website. Any promotions displayed on the website for an indefinite period of time are valid indefinitely or until revoked.

The Service Provider reserves the right to determine the current service fees and prices itself, please always find out about the current prices and fees on the website. All services are subject to the rates valid on the day of your order.

The service provider presents real searches in the presentation, which contain the data of existing natural persons. The Service Provider declares that according to these GTC, the Customer may not record, use, utilize or store this data in any way. The Service Provider declares that its procedure according to this clause complies with the requirements of the GDPR.

VII. Rights and obligations of the Customer

The Customer (or the participant named by him or her) is entitled to participate in the paid event and training and is entitled to use the described services and to purchase the online products on the website. The Customer is entitled to use the information and experience and knowledge gained at the events, trainings for its own purposes.

The Customer is obliged to make sure that the data and information provided by him or her at the time of application is correct, and to notify the Service Provider of any changes in this before the start of the event, because the Service Provider cannot be held liable for damages resulting from incorrect data.

VIII. Waiver

By accepting these GTC, the Customer waives its right for any lawsuits or claims against the Service Provider for any alleged or actual damage resulting from the use of the service.

IX. Copyrights

The Customer undertakes not to use the information received at the events in a way that is not related to the subject of the cooperation. The information is the property of the Service Provider and is protected by copyright, the use of these intellectual products is in all cases permitted with the exclusive and written consent of the authors.

The entire content of the events, trainings and the related websites is protected by copyright, the communication of the contents in electronic or printed form is possible only with the permission of the Service Provider and the instructor in the videos.

By accepting present GTC, the Customer further acknowledges that it may be included in the sound recordings, video materials and images made on behalf of the Service Provider at the events. The Service Provider is free to use, publicly display the images, video recordings and audio materials containing his or her possible participation, and the Customer may not make any financial claims or complaints in this connection. You may indicate your displeasure to the Service Provider with a private request arising from the display of the Customer, the Service Provider will try to comply with these requests, but it is not obliged to do so.

X. The right of withdrawal

Based on Section 29. point (m) of the 45/2014 (II. 26.) Government decree on the detailed rules of contracts between a consumer and a business, the consumer may not exercise his right of withdrawal with regard to digital data content provided on non-tangible data carriers if the at the same time as it agreed, it stated that it took note of it.

XI. Information on online conciliation

Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumers and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (Consumer Online Dispute Resolution Directive) ( hereinafter referred to as the Regulation), the European Commission has set up an online dispute resolution platform, which will be available from 15 February 2016 for both consumers and traders in the event of a consumer dispute between those concluding an online sales or service contract.

The scope of the regulation directly extends to traders involved in online sales or service contracts established in the EU and domiciled in Hungary, if a consumer dispute arises in connection with an online sales or service contract concluded between him and the consumer.

In the event of a cross-border consumer dispute, the dispute with the EU webshop in Hungary is settled free of charge and quickly by the Conciliation Board operating exclusively in the capital’s Chamber of Commerce and Industry.

To use the online dispute resolution platform, you must first register with the European Commission.

You can access the online dispute resolution platform after registering in the European Commission’s system at the following link: http://ec.europa.eu/odr

After loading the page, select the language you want, log in, and follow the instructions on the page.

Should you have any further questions regarding cross-border online dispute resolution, the Budapest Conciliation Board can provide you with detailed information.

Contact details of the Budapest Conciliation Board:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Mailing address: 1253 Budapest, Pf .: 10.

E-mail address: bekelteto.testulet@bkik.hu; onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telephone: 06 (1) 488 21 31

XII. Miscellaneous provisions

The Service Provider and the Customer undertake to try to settle their disputes amicably.

XIII. Subcontracting

The Customer acknowledges that the Service Provider is entitled to use the assistance of a subcontractor during the performance of the service. As a subcontractor, the Service Provider may involve another instructor in the performance. The Customer expressly agrees that the Service Provider will transfer his / her personal data and all other transferred data in the interest and for the duration of the performance of the service.

XIV. Final provisions

The Service Provider and the Customer try to settle their disputes amicably. The Customer and the Service Provider stipulates the jurisdiction of Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság or Budapest Környéki Törvényszék for possible legal disputes, which cannot be settled within 30 (thirty) calendar days by agreement.

The Service Provider reserves the right to deviate from these GTC in favor of the Customer.

The Service Provider and the Customer try to settle their disputes amicably. The Customer and the Service Provider stipulates the jurisdiction of Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság or Budapest Környéki Törvényszék for possible legal disputes, which cannot be settled within 30 (thirty) calendar days by agreement.

The Service Provider reserves the right to deviate from these GTC in favor of the Customer.

The Service Provider and the Customer try to settle their disputes amicably. The Customer and the Service Provider stipulates the jurisdiction of Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság or Budapest Környéki Törvényszék for possible legal disputes, which cannot be settled within 30 (thirty) calendar days by agreement.

The Service Provider reserves the right to deviate from these GTC in favor of the Customer.

These GTC have been prepared in Hungarian and English. In case of discrepancies between the two language versions or in case of questions of interpretation, the Hungarian version shall prevail. These General Terms and Conditions are effective as of April 13, 2020.

Contact me!
close slider